Choď na obsah Choď na menu
 


Táto stránka je súčasťou celoslovenskej siete  stránok Voľby a  satelity.

Novinky na stránke Voľby a na jej satelitoch

 

Aktivačná činnosť (AČ) sa vykonáva od roku 2004, kedy táto naviazala na predtým vykonávané verejnoprospešné práce. AČ sa vykonáva formou menších obecných služieb pre obec alebo formou dobrovoľníckych služieb.

Ak si uchádzačom o zamestnanie evidovaným na úrade práce, súčasne nezamestnaným alebo vykonávaš zárobkovú činnosť a Tvoja mzda nepresahuje čiastku v zmysle §6, odsek 2. písm. d) Zák. 5/2004*:

1. Môžeš si vybrať podľa svojho okresu niektorú z ponúk na dobrovoľnícke práce (§ 52a Zák. 5/2004 o službách zamestnanosti). Pracuje sa spravidla 20 hodín týždenne. Tieto práce môže organizovať akákoľvek právnická osoba (aj obec, mesto) alebo fyzická osoba, odmenou je 198,10 € mesačne. Ak si aj prijímateľom dávky v hmotnej núdzi, za dobrovoľnícku prácu obdržíš 148,60 € mesačne bez krátenia dávky a príspevkov**

Ak si nezamestnaný dlhšie ako 12 mesiacov (presnejšie: viac ako 12 mesiacov počas 16 mesiacov) a súčasne aj poberateľom sociálnych dávok:

2. Môžeš si vybrať aj z ponúkaných menších obecných prác (§ 52 Zák. 5/2004 o službách zamestnanosti), dostaneš aktivačný príspevok 63,07 €. Dobrovoľnícke práce a menšie obecné služby sa vzájomne vylučujú.

3. Môžeš požiadať o prácu v ktorejkoľvek obci okresu, resp. okresov patriach do obvodu Tvojho úradu práce.

4. Ak nenájdeš v svojom okrese žiadnu pracovnú príležitosť, alebo sú všetky obsadené, kontaktuj nás, a oznámime Ti bezplatne a okamžite, ak sa nejaká práca vyskytne.

5. Môžeš byť aj aktívnejší(a). Prelistuj si aj iné okresy, uvidíš z akých pestrých a zaujímavých prác by si si moh(o)l(a) vybrať. Skús sa dohodnúť s kýmkoľvek, so starostom, alebo s ktoroukoľvek organizáciou, aby s Tebou a s úradom práce príslušnú zmluvu uzavreli. Ukážky platných zmlúv podľa uvedených § 52 a § 52a nájdeš napríklad v strednej a dolnej časti web stránky ÚPSVaR D. Streda.

Na poskytnutie uvedených príspevkov ako aj príspevkov pre organizátorov AČ je právny nárok.

 

*65% zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činností na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu (Zákonník práce) alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov (Obchodný zákonník, Občiansky zákonník)

**Podľa uvedeného zákona ide o príspevok vo výške minimálnej mzdy, ktorá je aktuálne 198,10 €, avšak v zmysle § 5, ods. 4, písm. j Zákona o pomoci v hmotnej núdzi, schváleného 26. 11. 2013, ktorý nadobúda účinnosť 1. 1. 2014, sa 25% z neho odpočítava.